ทำไมการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือ Calibration จึงมีความสำคัญมากต่อมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม?

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

การสอบเทียบเครื่องมือวัดหรือ Calibration คือกระบวนการที่ใช้เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัด โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำได้ตามที่ต้องการ การสอบเทียบจึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพของเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ภาพที่ 1 : Calibration คืออะไร?

ทำไม ? เราจึงต้องมีการสอบเทียบอยู่เสมอ

เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ว่าเครื่องมือวัด ควรจะใช้ต่อไปหรือจำเป็นต้องปรับแต่งผลจากการสอบเทียบ เพื่อให้เครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบกลับสู่การใช้งานที่เป็นมาตรฐานอีกครั้ง

สำหรับเครื่องมือวัดที่ใช้งานไปแล้วในระยะหนึ่ง ค่าจากการวัดจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อม จนอาจบอกค่าการวัดคลาดเคลื่อนไปจากเดิม หากเครื่องมือวัดอยู่ในสภาวะสื่อมสภาพ จะทำให้ผลจากการวัดมีความน่าเชื่อถือน้อยลง จนส่งผลให้คุณภาพของกระบวนการผลิตลดลงด้วยเช่นกัน

รู้ได้อย่างไร ? เมื่อถึงเวลาต้อง Calibration หรือ สอบเทียบเครื่องมือวัด

ภาพที่ 2 : ควรสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกๆ 6 เดือน

ปกติแล้วสำหรับเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำถ้าไม่เกิดความเสียหาย หรือให้ข้อมูลการวัดที่ถูกต้องสม่ำเสมอก็ยังไม่จำเป็นต้องนำไปสอบเทียบ แต่เมื่อใดก็ตามที่เครื่องมือวัดเริ่มให้ข้อมูลการวัดที่ผิดพลาดไปจากค่าเดิมที่กำหนดไว้ หรือผลจากการวัดเริ่มสร้างผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ก็ถึงเวลาที่ต้องนำเครื่องมือวัดนั้นไปสอบเทียบ (Calibration) เพื่อให้คงมาตรฐานเดิมไว้และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความไม่สม่ำเสมอของเครื่องมือวัดนี้ได้

หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้เครื่องชั่ง ในการชั่งวัตถุดิบ หรือสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วเตรียมบรรจุภัณฑ์ เครื่องชั่งต้องได้รับการสอบเทียบเครื่องมือ ตามตารางที่กำหนด รวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต

เราจึงขอแนะนำ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ FACTORIUM CMMS ที่ให้คุณได้มากกว่างานซ่อมบำรุงทั่วไป แต่เรายังสามารถแจ้งเตือนสำหรับการสอบเทียบและแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งเตือนแบบ Real Time เมื่อถึงคราวต้องสอบเทียบตามที่ผู้ใช้งานได้ตั้งค่าไว้ได้อย่างถูกต้อง

ISO/IEC 17025 สำคัญอย่างไร ?

ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยความสามารถของปฏิบัติการสอบเทียบ กำหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ ISO (International Standards Organization) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ มีผลต่อการดำเนินการสอบเทียบ ทำให้เครื่องมือวัดที่ได้รับการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศที่มีใบรับรองผลการทดสอบนี้ ไม่ต้องทำการทดสอบสินค้าซ้ำอีกในประเทศคู่ค้า ช่วยให้ประหยัดต้นทุนทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าได้เป็นอย่างดี

เพราะมาตรฐานต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา หากการสอบวัดเครื่องมือ (Calibration) คลาดเคลื่อน หรือไม่ได้รับการสอบตามเวลาที่กำหนด ก็อาจทำให้มาตรฐานทุกอย่างลดลง การจำหน่ายไปยังช่องทางต่างๆ สามารถมีปัญหาได้ เพียงคุณใช้ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ก็จะสามารถช่วยคุณทุ่นแรง ทั้งลดระยะเวลาในการสอบ และช่วยให้มาตรฐานของเครื่องมือวัด ที่ได้รับการสอบเทียบตรงตามมาตรฐานสากลอยู่ตลอดเวลา สบายใจได้ทั้งผู้ผลิต และผู้ใช้สินค้า

ประโยชน์จากการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้ได้มาตรฐาน

ช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในทุกกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตจำ เช่น การวัดอุณหภูมิ การวัดน้ำหนัก การวัดความยาว หรือการวัดอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งช่วยให้กระบวนการตัดสินใจรับ หรือไม่รับผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการวัดที่ถูกต้องจะช่วยให้การปรับแก้ไข กระบวนการผลิต เพื่อการชดเชยความบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง

เป็นรากฐานที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่ว่าการวัดจะต้องสามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติ การสอบเทียบเครื่องมือ ถือเป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบมาตรฐานต่างๆ สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิต ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3 : มั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย FACTORIUM CMMS

แต่จะมั่นใจเพิ่มยิ่งขึ้นหากทุกการสอบเทียบของคุณให้ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คอยช่วยบันทึกทุกการสอบเทียบและแจ้งเตือนล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อลดปัญหาการเสียเวลา และปัญหาหลงๆ ลืมๆ ว่ากำหนดสอบเทียบอยู่ที่วันไหนกันแน่ FACTORIUM CMMS ช่วยคุณได้ทุกปัญหางานซ่อมบำรุง และการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คืออะไร ? และช่วยให้กาสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือ Calibration ง่าย และสะดวกขึ้นได้อย่างไร?

ภาพที่ 4 : ฟังก์ชันลับที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมซ่อมบำรุงที่ถูกพัฒนามาจากโปรแกรมซ่อมบำรุง CMMS (Computerized Maintenance Management System) หรือระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (eMaintenance) เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรและเครื่องมือรวมไปถึงอุปกรณ์การใช้งานต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือจัดการ ควบคุม วัดผล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและทันสมัย พร้อมการแจ้งเตือนอย่าง Realtime

เท่านั้นยังไม่พอค่ะ ภายในระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของ FACTORIUM CMMS ยังมีฟังก์ชันลับอย่าง Calibration หรือการสอบเทียบเครื่องมือวัดอยู่ภายในโปรแกรมซ่อมบำรุงออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเดือนคุณสามารถตั้งรอบระยะเวลาที่ต้องการสอบเทียบได้ล่วงหน้า พร้อมอัปโหลดใบ Certification ลงภายในแอปพลิเคชันได้ทันที เเห็นไหมคะว่า.. เราสามารถเปลี่ยนเรื่องการสอบที่ยุ่งยากให้ครบ และจบได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน

หากพี่ๆต้องการเปิดการใช้งานฟังก์ชันลับของเรานั้น ติดต่อได้ที่ฝ่าย Technical Support เพื่อเปิดการใช้งานได้เลยค่ะ เพราะเราเชื่อว่าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ทุกการผลิตของภาคอุตสาหกรรม สามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น “Zero Breakdown” ได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณลองเปิดใจ หาตัวช่วย พร้อม Package ราคาเหมาะที่สมต่อการใช้งาน

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

FACTORIUM CMMS คือระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของคนสมัยใหม่ ที่วัยไหนๆก็ใช้ได้

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw