ปัญหา ความร้อนในโรงงาน รับมืออย่างไรดี??

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI มอเตอร์เครื่องจักร ตลับลูกปืน ดูแลเครื่องจักร อุตสาหกรรมการผลิต ความร้อนในโรงงาน ความร้อน

ความร้อนในโรงงาน เป็นปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตที่ใช้ความร้อนอย่างมาก เช่น โรงงานหลอมโลหะ โรงงานผลิตเซรามิก โรงงานผลิตเครื่องแก้ว โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เป็นต้น

โดยสามารถเกิดจากหลายปัจจัย เช่น หลังคาโรงงานขาดความเหมาะสม โครงสร้างโรงงานที่ไม่เอื้อต่อการกันความร้อนสูง ขาดต้นไม้ที่ให้ร่มเงาบริดวณรอบๆโรงงาน รวมถึงขาดการให้ความสำคัญเรื่องการติดตั้งฉนวนกันความร้อนภายในโรงงาน

เพื่อลดปัญหาความร้อนในโรงงาน ได้มีการแนะนำหลายวิธี เช่น การติดตั้งระบบระบายอากาศ การปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อน การใช้วัสดุที่เป็นสีสว่าง การใช้วัสดุกั้นความร้อน การจัดการกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สร้างความร้อน นอกจากนี้การลดความร้อนโดยใช้พัดลมอีแว๊ป (Evap) หรือพัดลมที่มีกระบวนการระเหยของน้ำ มีคุณสมบัติลดอุณหภูมิในโรงงานได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ (Air Condition) ซึ่งวิธีนี้ช่วยประหยัดและเพิ่มความเย็นให้กับโรงงานได้อย่างดีเยี่ยม

ปัจจัยอะไร? ที่ทำให้เกิดปัญหา ความร้อนในโรงงาน

ปัจจัยด้านโครงสร้างและการออกแบบโรงงาน

มีฉนวนกันความร้อนที่ไม่เพียงพอ
 • หลังคาโรงงานสูงชันและมีฉนวนกันความร้อนไม่ดี
 • ผนังโรงงานบางและไม่มีฉนวนกันความร้อน
 • ประตูและหน้าต่างมีขนาดเล็กและมีจำนวนน้อย
 • ทิศทางของโรงงานไม่เหมาะสม เช่น ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกหรือทิศใต้
 • ไม่มีร่มเงารอบโรงงาน

ปัจจัยด้านเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

มีการผลิตที่ต้องใช้ความร้อนสูง
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสร้างความร้อนจำนวนมาก
 • กระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูง เช่น การหลอมโลหะ การเผาเซรามิก
 • การระบายอากาศไม่เพียงพอ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ขาดพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโรงงาน
 • สภาพภูมิอากาศร้อนและชื้น
 • โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัด
 • ไม่มีต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวรอบโรงงาน

ปัจจัยด้านการจัดการ

ขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
 • การขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบระบายอากาศ
 • การจัดตารางการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การทำงานในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนที่สุด
 • การขาดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน

รู้หรือไม่? ความร้อนในโรงงาน ยังส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานอีกด้วย

เป็นเรื่องจริงที่ว่าความร้อนในโรงงานส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกันและควบคุมอันตรายจากความร้อนในสถานประกอบการ มีหลักการสำคัญที่แนะนำ ได้แก่

ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ความร้อนอาจส่งผลต่อสุขภาพจนเกิดความเจ็บป่วยได้
 • โรคที่เกี่ยวกับความร้อน เช่น ตะคริวจากความร้อน (Heat cramps) และลมแดด (Heat stroke)
 • อาการไม่สบายตัว เช่น ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน
 • ลดทัศนวิสัยและการประสานงาน
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • ลดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เนื่องจากความเหนื่อยล้าและการขาดสมาธิ
 • เพิ่มอัตราการหยุดงานและอุบัติเหตุ
 • ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้า
 • เพิ่มค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอื่นๆ

นอกจากนี้ ความร้อนในโรงงานยังสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันอีกด้วย

เพิ่มความยั่งยืนให้โรงงานได้อย่างไรบ้าง?

ความสำคัญของการจัดการ ความร้อนในโรงงาน ได้แก่ :

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: ความร้อนที่สูงเกินไปสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและเพิ่มอัตราการหยุดงาน ส่งผลให้สูญเสียการผลิตและลดผลกำไร
 • การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์: ความร้อนที่สูงเกินไปสามารถส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยทำให้เกิดข้อผิดพลาดประการต่างๆได้
 • การลดค่าใช้จ่าย: การจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: ในหลายประเทศ มีกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดการความร้อนในโรงงานเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
 • การเพิ่มความยั่งยืน: การจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยให้ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จะทำอย่างไร??? เมื่อเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นในโรงงาน จนอาจกลายเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิด ความร้อนในโรงงาน

ใช้ฉนวนกันความร้อน เพราะ การติดตั้งฉนวนความร้อนบนผนังหรือหลังคาของโรงงานจะช่วยลดการสะสมความร้อน โดยทำให้อากาศภายในโรงงานให้เย็นลง และช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรได้อีกด้วย

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน ช่วยลดความร้อนได้ เพราะ ต้นไม้มีความสามารถในการดูดซับความร้อนจากอากาศ ช่วยเพิ่มความชื้นให้พื้นที่โดยรอบได้ ซึ่งการสร้างสวนเล็กๆ บริเวณโรงงานเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาสภาพแวดล้อม

ลดการใช้พลังงาน ที่ผลิตความร้อนมหาศาล โดยปรับปรุงระบบการทำงานหรือการใช้พลังงานในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะความร้อนที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานได้ในทันที

ดูแลครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนสูง ด้วยการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสภาพของส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร เช่น ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อน้ำมันที่ช่วยลดความร้อนลงได้

สแกน Qr Code เพื่อใช้งานฟรี 3 เดือนได้ทันที

ทำไม FACTORIUM CMMS จึงเหมาะสำหรับการดูแลเครื่องจักรในช่วงฤดูร้อน?

ในช่วงฤดูร้อน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มักจะทำงานหนักมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหาการทำงานได้ง่าย ดังนั้น การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงนี้ FACTORIUM CMMS จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่ช่วยให้การดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานอีกด้วย

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS มีประโยชน์อย่างไร?

ระบบ FACTORIUM CMMS เป็นระบบจัดการและวางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้การดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประโยชน์หลักๆ ดังนี้:

 • ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีระบบ ทำให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
 • ช่วยให้ติดตามสถานะและประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรได้ง่าย
 • ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เนื่องจากสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน

แค่เปิดใจ ก็เปลี่ยนทุกอย่างได้ เพราะ FACTORIUM CMMS คือระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงมอเตอร์เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ลดต้นทุน และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร

เรามีทีมออกแบบรวมถึงติดตามประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการใช้งาน  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://factorium.tech/article-june-facility/) เพราะ เป้าหมายของเรา คือ การได้เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าของเราสามารถวางแผนและทำงานด้าน Preventive Maintenance ได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น 100% เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลด Downtime ของเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงทำงานได้ง่าย Happy มากขึ้น กดเพื่อทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือนได้เลยค่ะ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw