ปัญหาจป. ที่ต้องเจอหน้างานมีอะไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาจป. คือการขออนุญาตเข้าทำงานใช้เมื่อมีการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจำภายในพื้นที่ หรือส่วนงาน โดยการขออนุญาตทำงานในเรื่องของความปลอดภัยที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อการตรวจสอบสภาพความพร้อมและประเมินความเสี่ยงในการทำงานความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งความพร้อมของสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความพร้อมมีความปลอดภัยเพียงพอจึงจะได้รับอนุญาตให้เริ่มทำงานนั้นนั้นได้

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

งานที่มีความเสี่ยงอันตราย : งานที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตราย ได้แก่ งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
งานในที่อับอากาศ งานบนที่สูง
งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ : งานที่อาจทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟในขณะปฏิบัติงานได้ เช่น งานเชื่อม งานตัด งานเจียร การทำให้ร้อน
การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่อับอากาศ เป็นต้น
งานในที่อับอากาศ : การทำงานภายในพื้นที่ ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้ สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
งานบนที่สูง : การทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดิน หรือจากพื้นอาคาร ตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป ซึ่งลูกจ้างอาจพลัดตกลงมาได้

งานยกเว้น ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 • งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคาร ที่ไม่มีการติดตั้งนั่งร้าน
 • งานซ่อมท่อประปา ที่ไม่มีงานขุด
 • งานทำสวน ที่ไม่มีการตั้งนั่งร้านหรืองานขุด
 • งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
 • งานซ่อมบำรุงโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร

ปัญหาจป. ที่ต้องพบเจอ เมื่อผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานแต่กรอกเอกสารไม่ครบ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในภายหลังได้อีกมากมายทั้งด้านความปลอดภัยและคุณภาพงาน ดังนั้น หากเราต้องการให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่ขัดข้อง ต้องให้ความสำคัญกับปัญหานี้ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย การละเว้นปัญหาเล็กน้อยอาจส่งผลให้มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกว่านั้น
การกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน ปัญหาเอกสารล่าช้า ไม่มีความเรียลไทม์ รวมถึงปัญหาใบ Work ไม่สามารถอนุมัติได้

ปัญหาจป. ที่ต้องเจอ เมื่อผู้รับเหมากรอกเอกสารไม่ครบ

ภาพที่ 1 : ปัญหาจป. ที่ต้องเจอ

 • การกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน การกรอกเอกสารเข้าปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ แต่ถ้าหากเอกสารที่กรอกไม่ครบถ้วนอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อป้องกันความผิดพลาดและผลที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง สุดท้ายหากเอกสารถูกกรอกครบถ้วนแล้ว งานของเราก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เอกสารล่าช้า ไม่มีความเรียลไทม์ การมีเอกสารที่เป็นระเบียบและมีความเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ หลายๆธุรกิจยังคงจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ ซึ่งทำให้การค้นหาเอกสารทำได้ยากและใช้เวลานาน นอกจากนี้ เอกสารกระดาษยังมีความเสี่ยงที่จะสูญหายหรือชำรุดได้ง่าย และที่สำคัญกว่าจะใช้เวลาอนุมัติ ส่งไปแต่ละฝ่ายเซ็น กว่าจะอนุมัติครบใช้เวลานานเกินไป การค้นหาเอกสารที่ล่าช้าอาจทำให้เราเสียเวลา ถ้าเป็นงานเร่งด่วนอาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ในการรวบรวมข้อมูลจะนำเสนอผู้บริหาร หากข้อมูลกระจัดกระจาย จัดการข้อมูลยากลำบาก ที่สำคัญวุ่นวายกับการค้นหาเอกสาร ตอนที่ออดิทเข้า หากมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้
 • ใบ Work Permit ไม่สามารถอนุมัติงานได้ ในช่วงปัจจุบัน เรื่องเกี่ยวกับการทำงานแบบ Work From Home หรือการศึกษาดูงานข้างนอกสถานที่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 การทำงานที่ปลอดภัยกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้คนต้องคำนึงถึงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกัน มีบางกลุ่มคนที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ ซึ่งทำให้งานที่ จป. ดูแลนั้น ไม่สามารถอนุมัติงานได้ เพราะไม่อยู่หน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) คุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถอนุมัติงานได้ มีหลายสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น งานนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ได้อยู่หน้างาน หรือมีข้อผิดพลาดในใบงาน เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขาดเอกสาร ขั้นตอนการทำงานไม่ถูกต้อง

Work Permit การขออนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงานช่วยจัดการ ปัญหาจป. ที่ต้องเจอ

ภาพที่ 2 : ระบบ Work Permit ช่วยจัดการ ปัญหาจป. ที่เจอหน้างาน

ระบบ Work Permit ไม่ใช่บัตรผ่าน แต่จะเป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่างานที่ดำเนินการอาจได้รับการอนุญาตแล้ว ซึ่งต้องเข้าใจ
ตรงกัน ทั้งนี้ผู้อนุญาตในงานนั้น ๆ ต้องเตรียมความพร้อม และระบุเงื่อนไข ข้อควรระวังในการทำงานใน
พื้นที่ที่มีกำรขอเข้าทำงาน ต้องเข้าใจและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ ได้รับการควบคุมความปลอดภัยอย่างมีระบบและเป็นการรับประกันความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ทรัพย์สิน เครื่องจักร อุปกรณ์สิ่งแวดล้อมและชุมชน ใกล้เคียง ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
2. เพื่อให้มีการควบคุม และประสานงานที่รัดกุมระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาทํางานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ หรือ เจ้าของอุปกรณ์และเครื่องจักร
3. เพื่อให้สามารถตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลด้านความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล

ประโยชน์ของใบขออนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

1. ป้องกันความผิดพลาดในการตัดแยกระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดขั้นตอนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
3. ให้ความมั่นใจที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
4. ป้องกันการเกิดไฟไหม้ อันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติงาน
5. มีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน
6. ป้องกันบุคคลภายนอกที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
7. เป็นการส่งข้อมูลและข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
8. มีการชี้บ่งอันตรายและมีมาตรการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยทั้งก่อนเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังจากสิ้นสุดการทำงาน

ผู้เกี่ยวข้องในใบอนุญาตทำงาน 

ระบบการอนุญาตทำงาน  มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่มี หน้าที่เกี่ยวข้องขององค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบในระบบการอนุญาตทำงานมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสายการบังคับบัญชาตามกระบวนการผลิตและความเหมาะสมของแต่ละ โรงงานหากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในระบบการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศตาม ที่องค์กรมอบหมาย ต้องมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ดังนี้

 • ผู้อนุญาต
 • ผู้ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน (ผู้ควบคุมงาน)
 • ผู้ปฏิบัติงาน
 • ผู้คอยเฝ้าระวังภัยและช่วยเหลือ

หากไม่มีการขออนุญาตทำงานเสี่ยงไม่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อม ไม่มีการประเมินความเสี่ยง ในการทำงานไม่มีมาตรการความปลอดภัย อาจส่งผลให้มีอันตรายที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

เห็นได้ว่าการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ มีผลกระทบในการดำเนินงานอย่างมาก จึงควรมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก่อนให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในส่วนที่จะควบคุมลดความคลาดเคลื่อนของเอกสารที่น่าจะยับยั้งปัญหานี้ได้ และสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ครบถ้วน ใบการกรอกเอกสารที่เรียบร้อยอย่างถูกต้อง ระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงานนี้จะช่วยจัดเก็บบันทึกข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน หมดปัญหาเอกสารล่าช้า ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ไม่ได้ สามารถเรียกดูข้อมูลออนไลน์ได้จากแดชบอร์ดได้ทันที

จป. หลายคนเบื่อหน่ายกับปัญหาเหล่านี้ ระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงาน (EWS) จากจป.พลัส (JorPor Plus) จะช่วยสนับสนุนการทำงานของจป. ให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ทั้งงานเอกสารหรือการตรวจสอบทุกขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมา ที่สำคัญผู้ว่าจ้างยังสามารถประเมินการทำงานของผู้รับเหมาได้ทันทีผ่านทางระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงาน (EWS) ตอนนี้ทาง Factorium JorPor Plus มีทดลองใช้กดคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้เลยค่ะ

Website: https://factorium.tech/jorporplus/
Facebook: https://www.facebook.com/JorPorPlus
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0b92T8M8rKX1jrpbfpBgozl6Dk3y-nu8