สาเหตุของการเกิด ” อุบัติเหตุ ” ในโรงงาน

โดยทั่วไปแล้วคำว่า “อุบัติเหตุ” เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่พึงประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ “อุบัติเหตุ” สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับใครก็ได้ การเกิด อุบัติเหตุ ในโรงงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากสามารถสร้างผลกระทบที่มีความรุนแรงได้ต่อคนงานและโรงงานเองได้ในที่สุด ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิ อุบัติเหตุ ที่ไม่คาดคิด จึงต้องศึกษาถึงสาเหตุและการป้องกัน ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมั่นคง

อุบัติเหตุ คืออะไร ?

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวัง ทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งอาจมีต่อชีวิต สุขภาพ หรือสภาพความปลอดภัยของบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นทั้งในสถานที่ทำงาน บ้าน ถนน หรือสถานที่อื่น ๆ ซึ่งอุบัติเหตุ สามารถเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความประมาท ความไม่ระมัดระวัง สภาวะสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลหรือความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมได้ อุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดความเสียหายทางร่างกาย ความเสียหายทางจิตใจ หรือความเสียหายทางทรัพย์สินได้ เช่น การตกจากระดับสูง การรั่วไหลของสารเคมี หรือการไฟไหม้ การป้องกันอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจและปฏิบัติตามหลัก ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในทุก ๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

สาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานมากที่สุด คือ มาจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย มากถึงร้อยละ 88 ของอุบัติเหตุ และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 12 ของอุบัติเหตุ

สาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ

ภาพที่ 1 : พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ

พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

 • การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยพลการหรือไม่ได้รับมอบหมาย
 • การทำงานที่มีอัตราเร่งความเร็วของงานและเครื่องจักรเกินกำหนด
 • การถอดอุปกรณ์ป้องกันออกจากเครื่องจักรโดยไม่มีเหตุอันสมควรสมควร
 • การดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรในขณะที่กำลังทำงาน
 • การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ชำรุดและไม่ถูกวิธี
 • ไม่ใส่ใจในคำแนะนำหรือคำเตือนความปลอดภัย
 • ทำการเคลื่อนย้ายหรือยกวัสดุที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก ด้วยท่าทางหรือวิธีการที่ไม่ปลอดภัย
 • ไม่สวมใสอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การคึกคะนองหรือเล่นตลกขณะทำงาน

ภาพที่ 2 : สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

 • เครื่องจักรไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • บริเวณพื้นที่ของการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
 • การจัดเก็บวัสดุสิ่งของอย่างไม่ถูกวิธี
 • การจัดเก็บสารเคมีหรือสารไวไฟที่เป็นอันตรายไม่ถูกวิธี
 • ไม่มีการจัดระเบียบและดูแลความสะดวกของสถานที่ทำงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
 • แสงสว่างไม่เพียงพอ
 • ไม่มีระบบระบายและถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม
 • ไม่มีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม

รวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน

ภาพที่ 3 : รวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน

รวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน ปี 2566

 • อันดับ 1 การเกิดอัคคีภัย 78%
 • อันดับ 2 สารเคมีรั่วไหล 9%
 • อันดับ 3 อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร 8% 
 • อันดับ 4 การระเบิด 3%
 • และจากสาเหตุอื่นๆ อีก 2%

อุบัติเหตุในโรงงานสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานได้หลายประการ เช่น การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การสูญเสียรายได้ การสูญเสียความสามารถในการทำงาน ความพิการถาวร ปัญหาสุขภาพจิต

อุบัติเหตุในโรงงานยังสามารถส่งผลกระทบต่อนายจ้างได้หลายประการ เช่น การสูญเสียทรัพย์สิน การหยุดชะงักของการผลิต การเสียหายต่อชื่อเสียง การถูกดำเนินคดี

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตามอย่าละเลยเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ให้เราเริ่มต้นการศึกษาและปฏิบัติตามนั้นเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่ต้องการ ลดความเสี่ยง และมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้น บทความนี้จึงเป็นเพียงบทความเล็กๆ ที่เราหวังว่าจะทำให้คุณเข้าใจความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและเริ่มทำตามได้ทันที

โรงงานของคุณมีความปลอดภัยมากแค่ไหน ?

แล้วความปลอดภัยในโรงงานคืออะไร มีแนวทางการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอย่างไรบ้าง

ความปลอดภัยในโรงงาน คือ การให้ความสำคัญและการดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่โรงงานนั้น ๆ เพื่อป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน เราอยากให้ทุกๆ โรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย

การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสามารถมีผลกระทบทั้งต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และสามารถส่งผลกระทบที่เช่นเดียวกันต่อการดำเนินกิจการขององค์กรด้วย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน นายจ้างและผู้ใช้แรงงานจำเป็นต้องร่วมมือกัน ในการดำเนินการมาตรการความปลอดภัย มีวิธีการต่างๆ มากมาย ที่แต่ละโรงงานสามารถใช้เพื่อจัดการความปลอดภัยได้ วันนี้จะรวบรวม 7 วิธีการที่สำคัญที่สุดในการจัดการความปลอดภัยในโรงงานที่ทุกโรงงานสามารถทำได้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

วิธีจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

 1. วางแผนดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงช่วยให้จัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยง การพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยงอาจรวมถึงการติดตั้งเครื่องป้องกัน การใช้เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคล
 3. สวมใส่อุปกรณ์ Safety ที่จำเป็น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อปกป้องพนักงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน PPE อาจรวมถึงแว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และถุงมือ
 4. ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
 5. การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพนักงานได้
 6. ฝึกอบรมความปลอดภัยให้พนักงานเป็นประจำเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการประเมินผลสามารถทำได้โดยการสอบถามความรู้ ทักษะ หลังจากการฝึกอบรม
 7. มีระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย เพื่อจัดการความปลอดภัยในโรงงาน จะช่วยให้โรงงานสามารถระบุ หัวข้อการประเมิน และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลสำหรับพนักงานทุกคนได้

ข้อดีของการไม่เกิดอุบัติเหตุ

 • สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร : การไม่เกิดอุบัติเหตุช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของพนักงานในที่ทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญที่สุดสำหรับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในองค์กร
 • ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของพนักงาน : การไม่เกิดอุบัติเหตุช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจของพนักงานในสถานที่ทำงาน ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและสบายใจในการทำงานของตนเอง
 • การลดค่าใช้จ่าย : การไม่เกิดอุบัติเหตุช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพนักงานที่บาดเจ็บ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสียหายในทรัพย์สินและอุปกรณ์
 • การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน : พนักงานที่รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่ทำงานจะมีโอกาสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทมีผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
 • บทบาทบวกต่อภาพลักษณ์ขององค์กร : การไม่เกิดอุบัติเหตุช่วยเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของพนักงาน ซึ่งอาจช่วยเสริมความไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตร และส่วนหนึ่งในชุมชนทั้งในและนอกองค์กร

เพราะฉะนั้นยังคงต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและระมัดระวังในการประกอบกิจการ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถละเลยเรื่องความปลอดภัยได้ พนักงานทุกคนคือส่วนสำคัญ ในการประสานความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละวัน เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัยจากความเสี่ยง พร้อมทั้งปรับปรุงพฤติกรรม และมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อสร้างองค์กรที่ทันสมัยและปลอดภัยอย่างแท้จริง

การลงทุนในการป้องกันอุบัติเหตุและสุขภาพของพนักงานไม่เพียงแต่ช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อองค์กร แต่ยังเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ต่อด้านบุคลากรและการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัยเริ่มกลายเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าที่เคย เราสามารถเรียนรู้และปรับปรุงพฤติกรรมได้ผ่านเครื่องมือ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัยได้ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน อย่างจป.พลัส ที่ช่วยจัดการงานให้เป็นระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนอีกต่อไป ใช้งานง่ายๆผ่านมือถือหรือเดสก์ท็อป มีทดลองให้ใช้แล้ววันนี้กดคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้เลยค่ะ

Website: https://factorium.tech/jorporplus/
Facebook: 
https://www.facebook.com/JorPorPlus
Youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0b92T8M8rKX1jrpbfpBgozl6Dk3y-nu8