ECRS หลักการดีๆ ที่ช่วยกำจัดความสูญเสีย ลดต้นทุนทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System ECRS Lean ecrs

เพราะ ECRS เป็นหลักการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบริษัทในการจัดการทรัพยากรทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ โดยมีหลักการที่ช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียในการดำเนินงาน

เพราะยุคนี้คือยุคที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว เรื่องความสูญเสียและต้นทุนที่สูงก็เป็นปัญหาที่ไม่ขาดสายตาเลยทีเดียว บริษัทต้องหาวิธีการในการจัดการทรัพยากรและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้

รู้หรือไม่ว่า ECRS คืออะไร?

ECRS คืออะไรกันนะ?

เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม แนวคิดนี้ช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สร้างผลตอบแทน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

และเพิ่มกำไรให้กับองค์กร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ Eliminate (กำจัด), Combine (รวมกัน), Rearrange (จัดเรียง), และ Simplify (ทำให้ง่าย) โดยการใช้วิธีการเหล่านี้ เราสามารถลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ ตัวอย่างเช่น

Eliminate (กำจัด) คือการตรวจสอบกระบวนการที่ไม่จำเป็นและไม่มีความคุ้มค่า แล้วกำจัดออกไป เช่น การใช้วัตถุดิบที่ไม่จำเป็น หรือการทำงานที่ซ้ำซ้อน เราจะรวบรวมกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การรวมขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำได้พร้อมกัน โดยเราจะตรวจสอบกระบวนการที่ไม่จำเป็นและไม่มีความคุ้มค่า แล้วกำจัดออกไป เช่น การใช้วัตถุดิบที่ไม่จำเป็น หรือการทำงานที่ซ้ำซ้อน

Combine (รวมกัน) การรวมกันคือการรวบรวมกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การรวมขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำได้พร้อมกัน

Rearrange (จัดเรียง) คือการปรับเปลี่ยนลำดับของกระบวนการ หรือทรัพยากร เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การจัดลำดับการทำงานใหม่ เพื่อลดระยะเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เราจะปรับเปลี่ยนลำดับของกระบวนการ หรือทรัพยากร เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การจัดลำดับการทำงานใหม่ เพื่อลดระยะเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต

Simplify (ทำให้ง่าย) เราจะแปลงกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นกระบวนการที่เรียบง่าย เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือการปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนให้เป็นกระบวนการที่ทำได้ง่าย เข้าใจได้ไวขึ้น

รวมถึง ประโยชน์ของ ECRS ที่ช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมได้ในหลายด้าน

แล้วประโยชน์ของหลักการนี้มีอะไรบ้าง?

ECRS ช่วยลดการสูญเสีย

ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำ หรือการทำงานที่ซับซ้อนและไม่เป็นประสิทธิภาพ

ECRS ช่วเพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยรวมขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน และจัดลำดับใหม่เพื่อลดระยะเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต

ลดต้นทุน

ช่วยลดต้นทุนในการผลิต โดยกำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร

เพิ่มผลผลิต

โดยการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น ความผิดพลาดในการผลิต หรือความหยุดชะงักในกระบวนการผลิต

อย่างไรก็ตาม หลักการ ECRS ยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ LEAN

หลักการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Lean อีกด้วย

ที่ได้รับความนิยมในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่มีค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในบทความนี้เราจะสำรวจแนวคิด ERCS และความสำคัญของการนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

ซึ่งระบบ Lean ยังเป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญ ที่ทุกโรงงานจำเป็นต้องมี เพราะสำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือโรงงานนั้น มีระบบการผลิตและระบบการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างซับซ้อนจึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวคิด หรือ ระบบที่นำมาปรับใช้ในโรงงานของตนเองเพื่อให้ทำงานได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น ซึ่งถ้าหากโรงงานใช้ระบบที่ยุ่งยาก และมีการบริหารได้ไม่ดีพอก็อาจจะส่งผลเสียทำให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตซึ่งจะทำให้เสียเวลาและมีต้นทุนที่สูง

เป้าหมายหลักของหลักการ Lean คือการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีความจำเป็นและซ้ำซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ หลักการ Lean ได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรมอันเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานผลิตรถยนต์, โรงแรม, ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ

หลักการ Lean มีประโยชน์หลายด้านสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้:

Lean มีประโยชน์หลายด้าน

1. ลดการสูญเสีย: หลักการ Lean ช่วยลดการสูญเสียทั้งในระบบการผลิตและกระบวนการธุรกิจ เช่น การขับเคลื่อนเครื่องจักรที่ไม่มีประโยชน์ การรอเวลาในกระบวนการ การผลิตสินค้าที่ไม่ได้มีคุณภาพ ฯลฯ การลดการสูญเสียนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนในระยะยาว

2. ลดเวลาในกระบวนการ: หลักการ Lean ช่วยลดเวลาในกระบวนการผลิตและบริการ โดยกำจัดขั้นตอนที่ไม่มีความจำเป็นออกไป เช่น การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ, การรอเวลาในกระบวนการ, และการตรวจสอบคุณภาพที่ไม่จำเป็น การลดเวลาในกระบวนการช่วยลดรอยอื่นๆ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

3. ปรับปรุงคุณภาพ: หลักการ Lean ช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต และการป้องกันข้อผิดพลาด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและลูกค้าพึงพอใจ

4. เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: หลักการ Lean ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

5. ส่งเสริมการทำงานทีม: หลักการ Lean ช่วยส่งเสริมการทำงานทีม โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทุกส่วนประกอบในองค์กร การส่งเสริมการทำงานทีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดข้อผิดพลาด

หลักการ Lean เป็นหลักการที่มีประโยชน์อย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ และลดต้นทุนในระยะยาว หลักการ Lean ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง

นอกจากนี้ ECRS ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ได้ อย่างไร?

หลักการนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบซ่อมบำรุงได้อีกด้วย

ECRS และ FACTORIUM CMMS ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนและเวลาที่กำหนด ไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ และลดความสูญเสียในกระบวนการซ่อมบำรุง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออะไหล่ที่ไม่จำเป็น หรือการใช้เวลาในการซ่อมบำรุงที่ไม่เหมาะสม

โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการซ่อมบำรุง ทำให้บริษัทมีความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุงให้ดียิ่งขึ้นได้

เพื่อให้การดูแลและบำรุงเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร โดยระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

อีกทั้ง ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถบันทึกข้อมูลเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญเช่น รหัสเครื่องจักร เลขทะเบียน เลขตัวถัง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบปัญหาและการดำเนินการซ่อมบำรุงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ผลของการดำเนินการและปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ จาก FACTORIUM CMMS คืออะไร?

ระบบ CMMS : Computerized Maintenance Management System หรือ E-Maintenance ที่หลายๆคนคงคุ้นกันเป็นอย่างดีซึ่งคือระบบบริหารและจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงออนไลน์ E-Maintenance นั้นเหมาะสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรมซึ่งควรมีติดไว้ในโรงงาน โดยที่ทาง Factorium ของเราได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานซ่อมบำรุงที่ได้ออกแบบมาเพื่อเก็บฐานข้อมูลงานซ่อมทั้งหมดในองค์กร ในธุรกิจอุตสาหกรรมมีการใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

สแกน Qr Code เพื่อใช้งานฟรี 3 เดือนได้ทันที

ด้วยเหตุนี้ FACTORIUM จึงเน้นไปที่ความสำคัญในการใช้งานของลูกค้า เรามีทีมออกแบบรวมถึงติดตามประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการใช้งาน  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://factorium.tech/article-maintenance-develop/) เพราะ เป้าหมายของเรา คือ การได้เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าของเราสามารถวางแผนและทำงานด้าน Preventive Maintenance ได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น 100% เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลด Downtime ของเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงทำงานได้ง่าย Happy มากขึ้น กดเพื่อทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือนได้เลยค่ะ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw