เจาะลึก Big Data คลื่นลูกใหญ่.. ของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล!

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

Big Data เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการข้อมูลในธุรกิจอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินอุตสาหกรรมขององค์กรในปัจจุบัน ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จะรับหน้าที่ในการสร้างและรวบรวมข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ ที่ไม่เป็นโครงสร้าง (unstructured data) เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการสร้างอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะในโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วนั้น ความแม่นยำจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับข้อมูล และประมวลผลลัพธ์ทั้งหมดได้ในระยะเวลาที่สั้นลง และตอบสนองได้ตรงต่อความใช้งาน ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ในการทำงานในส่วนขององค์กรยังสามารถช่วยในเรื่องของตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของ Big Data

สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ตามรูปแบบ Service Model ได้แก่

 • Infrastructure as a Service (IaaS)
 • Platform as a Service (PaaS)
 • Software as a Service (SaaS)
 • Data as a Service (DaaS)

ซึ่งทั้งหมดนั้นได้มีการนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่สูง การใช้ประโยชน์จาก Data ในรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจจะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Big Data มีความสำคัญอย่างไร? เมื่อแนวโน้มของโลกกำลังก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น

ภาพ : big data และการพัฒนาในปัจจุบัน

แน่นอนว่าหลายสิบปีมานี้เทคโนโลยีของประเทศไทย และทั่วโลกได้มีการพัฒนา แข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้นในทุกๆปี ไม่เว้นแม้กระทั่งแวดวงอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมเรือ อุตสาหกรรมโรงพยาบาล อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอีกมากมาย

นอกจากนี้โลกของเรายังได้พัฒนาระบบ Machine Learning หรือ AI ขึ้นมา โดยสามารถป้อนคำสั่งให้ AI เหล่านั้นทำตามความต้องการของผู้สั่งได้ ซึ่งการที่จะพัฒนาระบบ AI ได้นั้น ต้องใช้ Computing Power ในปริมาณมหาศาล Data ขนาดใหญ่จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีร่วมกับการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การผลิตสินค้าทำได้ตรงตามเป้าหมาย การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานขององค์กร

โดยเฉพาะองค์กรที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งมีความซับซ้อนและต้องการการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง การใช้โปรแกรม CMMS จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีในการช่วยจัดการและดูแลรักษาเครื่องจักร

ระบบ CMMS คืออะไร? คือ ระบบที่ถูกพัฒนามาจากระบบซ่อมบำรุง CMMS  (Computerized Maintenance Management System) หรือระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ (eMaintenance) เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรและเครื่องมือรวมไปถึงอุปกรณ์การใช้งานต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือจัดการ ควบคุม วัดผล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและทันสมัย

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ข้อดีของการใช้ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในโลกดิจิทัล

ภาพ : ข้อดีข้อเสีย
 • การปรับปรุงการบริการ: ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถวิเคราะห์และเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งสามารถปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นพื้นฐาน: ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นพื้นฐานและมั่นใจได้อย่างมากขึ้น เพราะสามารถวิเคราะห์และประเมินผลของการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 • การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) โดยการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการบริหารจัดการเมือง เช่น การจัดการการจราจร การบริหารการใช้พลังงาน เป็นต้น

เหมาะสมต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง?

ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต

ขณะที่อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จำเเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่างกว้างขวางคือ อุตสาหกรรมการขนส่ง โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร หรือ Machine Link เป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่สามารถติดตามตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบ PLC เพื่อนำไปวิเคราะห์ความผิดปรกติ เหมาะสำหรับการติดตามตรวจสอบสุขภาพของมอเตอร์แบบ Real-Time

โดยเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Machine Link ผ่าน Protocol MQTT หรือเชื่อมต่อผ่าน Protocol อื่นๆที่ระบบ PLC ที่ใช้อยู่รองรับ ทำให้ามารถตรวจสอบได้ทันที เมื่อเทียบกับหน้างานตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตได้ตรง ข้อมูลปลอดภัย ไม่สูญหาย ทำให้เก็บข้อมูลได้สม่ำเสมอและเป็นแหล่งรวบรวม One-stop-service ของการเชื่อมต่อ Machine Link กับระบบอื่นๆ ได้แก่ระบบ CMMS, MES, Power Bi, Grafana, Line, Email เป็นต้น

ทำไมฐานข้อมูลขนาดใหญ่และ IOT จงทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ : ทำไมจึงควรทำงานร่วมกัน

การนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ IoT มาใช้ในอุตสาหกรรมมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการพื้นที่ในโรงงาน และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้องค์กรทำงานได้ได้มากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน IoT ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลาง (central hub) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตลอดเวลาได้อีกด้วย

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

เลือกใช้เทคโนโลยีจัดการกับข้อมูลที่เหมาะสมได้อย่างไร?

ภาพ : เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

หนึ่งในเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสามารถในการจัดการกับ Data ได้อย่างดีคือ FACTORIUM CMMS ซึ่งเป็นระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ที่ช่วยดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม โดยระบบนี้มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทำให้สามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดความเสี่ยงในการผลิต รวมถึงการทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้องค์กรสามารถปรับแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ FACTORIUM CMMS ยังช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยทำให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ได้มีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การประยุกต์ใช้ ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ในยุคที่ข้อมูลเป็นใหญ่ ดีอย่างไร?

การใช้ ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ในโรงงานอัจฉริยะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทำได้ ดังนี้

 • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์: ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้หัวหน้าช่าง และช่างบำรุงรักษา สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้หัวหน้าช่าง และช่าง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อปรับปรุงกระบวนบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • แจ้งเตือน: หากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์มีปัญหา ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จะสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าช่างและช่าง
 • การใช้งานผ่านแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ: เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแจ้งซ่อมได้ทุกที่ทุกเวลา

เพราะเราเชื่อว่าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ทุกการผลิตของภาคอุตสาหกรรม สามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น “Zero Breakdown” ได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณลองเปิดใจ หาตัวช่วย พร้อม Package ราคาเหมาะที่สมต่อการใช้งาน

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

โดยคุณสามารถทดลองใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพียงแค่กดค้นหา FACTORIUM CMMS ผ่านทาง IOS และ Android หรือกดที่ Link https://free.systemstone.com/?lang=th&event=FacebookPost&eventDetail=industrybigdata เพื่อใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw